Diversitat i Empresa

Programa Next Diversitat i Empresa

El programa Next Diversitat i Empresa té la finalitat d’acompanyar la inserció laboral de col·lectius vulnerables i de gestió de la diversitat a les empreses. A través de la implementació d’Itineraris Personalitzats adreçats als persones participants i dels Plans de Diversitat adreçats a les Pimes, s’espera fomentar la contractació d’aquests col·lectius i facilitar d’aquesta manera la seva inserció laboral.

Perfil d'usuàries del programa

El Programa Next Diversitat i Empresa va destinat a persones en risc d’exclusió social, amb documentació que es trobin en situació d’atur.

Aplicació del Pla de Diversitat

El Programa Next Diversitat i Empresa està destinat a empreses d’entre 1 a 149 treballadors i treballadores.

El programa ofereix gratuitament:

  • Un diagnòstic per a poder crear la comissió d’igualtat dins l’empresa.
  • Un diagnòstic de comunicació interna i externa.
  • Un diagnòstic dels processos de selecció.
  • Un diagnòstic i recomanacions per al pla d’acolliment.

Posteriorment, es lliura el pla de diversitat, que inclou:

1. Programa Diversitat i Empresa
2. Preambul
3. Marc legal
4. Què és la gestió de la diversitat
5. Objectius
6. Descripció empresa
7. La gestió de la diversitat a l’empresa (diagnòstic)
8. Definició de mesures, procediments i actuacions
9. Accions de seguiment, avaluació i vigència del Pla
10. Recomanacions generals